KPF ir ūkininkų stendai

Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendindami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą finansuojamus projektus, privalo viešinti suteiktą paramą

STENDŲ KAINOS

700×1000 mm su maketavimu ir pristatymu į vietą kainuoja (e-parduotuvė SPAUSK)
420×300 mm (A3) kainuoja (e-parduotuvė SPAUSK)
(pristatome ir montuojame)
KPF lipdukų komplektas duodamas nemokamai jeigu iš anksto informuojate vadybininką, kad jums jų reikia.
Informuojame, kad gaminiai pagaminti iš kokybiškų medžiagų.

Papildomai galite užsakyti: su papildoma antivandaline plėvele, kuri leidžia nuvalyti graffiti ar įvairių rašiklių tepliones (taip išvengsite naujo stendo gamybos išlaidų). Plėvelė patikimiau apsaugo nuo nepalankaus atmosferos poveikio tokių kaip spalvų išblukimo, taip pat skydo paviršius atsparesnis smulkiems subraižymams.

Įgyvendindamas projektą

paramos gavėjas informuoja visuomenę ir projekto dalyvius šiais būdais:

1. projekto suma

Nepriklausomai nuo bendros viešosios paramos projektui sumos, visos paramos projekto lėšomis įsigytos materialinės vertybės (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jų įsigijimo ir ne trumpiau kaip 5 metus turi būti pažymėtos (pvz., užklijuotas lipdukas) taip, kaip nurodyta 6 punkte (šis reikalavimas netaikomas mažiems daiktams, pvz., kanceliarinėms prekėms, išskyrus, kai smulkūs daiktai yra naudojami projekto viešinimui). Ant transporto priemonės, žemės ūkio technikos ir kitų panašaus pobūdžio daiktų išorės klijuojamas lipdukas turi būti gerai matomas. Rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10 x 28 cm;

3. Jeigu parama projektui yra nuo 10 000,00 Eur iki 49 999,99 Eur

Jeigu bendra viešoji parama projektui yra nuo 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) iki 49 999,99 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), priklausomai nuo finansuojamo projekto (pvz., jei tai projektai, įgyvendinami pagal LEADER priemonę ar priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pvz., prie įėjimo į pastatą, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. . Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 30,00 Eur (trisdešimt eurų) be PVM;

5. Investicijos į infrastruktūra

Kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą ir projektui skirta bendra viešoji parama viršija 500 000,00 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), paramos gavėjas:

5.1.

pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, turi įrengti laikiną informacinę lentą;

5.2.

Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo darbų užbaigimo arba turto įsigijimo, privalo visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje įrengti nuolatinį aiškinamąjį stendą;

5.3.

Laikinojoje informacinėje lentoje ir nuolatiniame aiškinamajame stende pateikia informacija apie projektą ir nurodo, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Nuolatinis aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti ar kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų laikinai informacinei lentai suma yra 434,00 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai) be PVM. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų nuolatiniam aiškinamajam stendui suma yra 579,00 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai) be PVM;

2. Trumpas projekto aprašymas

Paramos gavėjo veiklai skirtoje interneto svetainėje, jei tokia yra, turi būti pateikiamas trumpas projekto aprašymas, iš kurio matyti interneto svetainės paskirties ir projektui įgyvendinti skirtos paramos ryšys ir kuris turi būti proporcingas gautos paramos dydžiui. Interneto svetainėje pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžiamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas;

4. JEIGU PARAMA viršija 50 000,00 Eur

Jei bendra viešoji parama projektui viršija 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje pastato viduje arba lauke turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą arba įrengti stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Stendas turi būti įrengtas ir pagal Programos LEADER priemonę finansuojamų vietos veiklos grupių patalpose. . Plakatas arba stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ar stovėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 290,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų) be PVM;

6. Įgyvendinamo projekto lėšomis išleidžiamas leidinys

Jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra išleidžiamas leidinys (lankstinukas, brošiūra, skrajutė, el. leidinys ir kt.), jo antraštiniame lape turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, jis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Jei naudojama nacionalinė ar vietos emblema, turi būti pateikiama ir ES emblema. Taip pat leidiniuose turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją (toliau – ministerija);

7. Įgyvendinamo projekto lėšomis sukuriamas vaizdo ir garso įrašas

Jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra sukuriamas vaizdo ir (arba) garso įrašas, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, jis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Jei naudojama nacionalinė ar vietos emblema, turi būti pateikiama ir ES emblema. Taip pat vaizdo ir (arba) garso medžiagoje turi būti paminėta ar pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į ministeriją;

8. Įgyvendinamo projekto lėšomis organizuojamos veiklos,

Jeigu pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra organizuojami mokymai, renginiai ar vykdomos kitos panašios veiklos, paramos gavėjas (pvz., mokymo įstaiga, vietos veiklos grupė, Tinklo narys) turi užtikrinti, kad projekto tikslinės grupės, projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų informuoti apie projekto finansavimą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Renginio plakatai, kvietimai į renginį, renginio programos, dalomoji medžiaga ar kiti dokumentai turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Jei naudojama nacionalinė ar vietos emblema, turi būti pateikiama ir ES emblema. Taip pat renginio metu turi būti naudojamos kitos vizualinės priemonės: plakatas (A1 dydžio), vėliava (600 x 800 mm) ar ekrano užsklanda, kuriuose, atsižvelgiant į tai, kokią priemonę įgyvendinant organizuojamas renginys, vaizduojamas Programos logotipas, ES LEADER logotipas bei Lietuvos LEADER logotipas ar LKT logotipas.

Aiškinamasis stendas

Kai projekto bendra viešoji parama viršija 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), rekomenduojamas stendo dydis: 700×1000 mm.
Kai projekto, kuriuo buvo vykdomos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą, bendra viešoji parama viršija 500 000 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), rekomenduojamas nuolatinio aiškinamojo stendo dydis: 1400×2000 mm.

Jeigu turite informacjos del stendo, maloniai prašome susisiekti su mumis.

Viešinimo išlaidų kompensavimas

Paramos gavėjas turi vykdyti projekto, įgyvendinamo iš Programos lėšų, veiklos apimčiai proporcingus viešinimo veiksmus, todėl:

1. Bendra viešoji parama iki 9 999,00 Eur

Projektams, kurių bendra viešoji parama iki 9 999,00 Eur (devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 30 Eur (trisdešimties eurų) be PVM;

3. Bendra viešoji parama nuo 50 000,00 Eur

3. projektams, kurių bendra viešoji parama yra nuo 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) iki 249 999,99 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 435,00 Eur (keturių šimtų trisdešimt penkių eurų) be PVM;

5. Bendra viešoji parama viršija 500 000,00 Eur

Projektams, kurių bendra viešoji parama viršija 500 000,00 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 1 448,00 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų) be PVM.

2. Bendra viešoji parama nuo 10 000,00 Eur

Projektams, kurių bendra viešoji parama yra nuo 10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų) iki 49 999,99 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 60,00 Eur (šešiasdešimties eurų) be PVM;

4. Bendra viešoji parama nuo 250 000,00 Eur

4. projektams, kurių bendra viešoji parama yra nuo 250 000,00 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimties tūkstančių eurų) iki 499 999,99 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 869,00 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt devynių eurų) be PVM;

BENDRAUKIME

Pelesos g. 1/ Dariaus ir Girėno g. 2

LT-02158

Vilnius, Lietuva

info@esstendai.lt

+37061411102

+37052332999