FONDŲ IR PROGRAMŲ VIEŠINIMO GAIRĖS, TAISYKLĖS


2021–2027 m. ES fondų investicijos Lietuvoje


Svarbu pažymėti, kad visose komunikacijos apie projektą priemonėse privaloma naudoti tinkamą ES emblemą su teiginiu:
*„Finansuoja Europos Sąjunga“, kai projektas 100 procentų finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis;
*„Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“, kai projektas ne 100 procentų finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis;
*„Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“, kai projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva lėšomis arba kai projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva lėšomis ir 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis.

Komunikacija ir matomumo užtikrinimas apie projektą yra privaloma veikla, siekiant tinkamai tai įgyvendinti, siūlome vadovautis Komunikacijos vadovu, skaityti čia.

Internetinė plakato, stendo, lentelės generavimo programa, žiūrėti čia.

Viešinimo priemonėse pateikiama informacija ir matmenys

Plakatas (A3, 297×420 mm; A2, 420×594 mm)
1. Projekto pavadinimas/antraštė (trumpai pasakant esmę)
2. Investicijų programos logotipas / emblema;
3. Kiti logotipai;
4. Projekto tikslas (aprašymas) (su nuorodos esinvesticijos.lt pateikimu jei ji nenaudojama dėl 8 punkto);
5. Projekto vertė ir ES finansavimo dalis (apvalinama);
6. Projekto įgyvendinimo trukmė;
7. Projekto vizualizacija / nuotrauka;
8. Projekto interneto svetainė;
9. QR kodas;
10.Kas yra atsakingas už publikaciją.
Lentelė (279×420 mm; 300×400 mm; 400×300 mm)
1. Projekto pavadinimas / antraštė (trumpai, pasakant esmę);
2. Investicijų programos logotipas / emblema;
3. Kiti logotipai;
4. Projekto tikslas (aprašymas); (su nuorodos į esinvesticijos.lt pateikimu jei ji nenaudojama dėl 5 punkto);
5. Projekto interneto svetainė;
6. QR kodas.
Stendas (2000×2000 mm; 4000×2000 mm; 4000×5300 mm; 3000×4000 mm) 1. Projekto pavadinimas / antraštė (trumpai, pasakant esmę);
2. Investicijų programos logotipas;
3. Kiti logotipai;
4. Projekto tikslas (aprašymas) (su nuorodos esinvesticijos.lt
pateikimu jei ji nenaudojama dėl 8 punkto);
5. Projekto vertė / ES finansavimo dalis (apvalinama);
6. Projekto įgyvendinimo trukmė;
7. Projekto vizualizacija / nuotrauka;
8. Projekto interneto svetainė;
9. QR kodas.

2014–2020 m. ES fondų investicijos Lietuvoje


Visiems projektų vykdytojams privalomos šios informavimo apie projektą priemonės:
1. Informacinis plakatas, informacinė lentelė arba stendas.
2. Informacija apie projektą projekto vykdytojo svetainėje.
3. Informacija apie projektą ir ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas visuose dokumentuose ir informacinėse priemonėse, skirtose projekto dalyviams ir visuomenei.
 
Informacinis plakatas, lentelė arba stendas
Projektų vykdytojai, nekabinantys informacinių lentų, įsipareigoja projekto pradžioje pakabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato informacinį plakatą.
Jeigu vykdomas infrastuktūros ar statybos projektas, kurio įgyvendinimui investicijos skirtos iš ERPF ar Sanglaudos fondo lėšų, ir jo vertė viršija 500 000 eurų, projekto pradžioje vykdytojas turi pakabinti ne plakatą, o laikiną informacinę lentelę arba pastatyti laikiną informacinį stendą. Be to, iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos šių projektų vykdytojai turi pakabinti nuolatinę informacinę lentelę arba pastatyti
nuolatinį informacinį stendą.
*Plakatas, laikina ir nuolatinė informacinė lentelė arba stendas turi būti tinkamo dydžio – t. y., kad būtų aiškiai matomi ir įskaitomi. Šias komunikacijos priemones būtina įrengti gerai matomoje vietoje (pvz., prie įėjimo į pastatą).
Privaloma iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar pastatyti nuolatinį informacinį stendą. Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą.
*Jeigu projektas įgyvendinamas iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamas infrastuktūros ar statybos projektas, kuriam skiriama bendra viešųjų (t. y. ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir nacionalinių viešųjų) lėšų suma viršija 500 000 eurų (penkis šimtus tūkstančių eurų). Netaikoma iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamiems projektams. Pateikiamas trumpas informavimo priemonės aprašymas. Galimas simbolių skaičius – 300.
Viešinimo priemonėse pateikiama informacija (plakate, informacinėje lentelėje arba stende)
1. Projekto pavadinimas;
2. Pagrindinis tikslas;
3. Darbų pradžios ir pabaigos datos (infrastruktūros ar statybos projektuose);
4. Projekto vykdytojas;
5. ES fondas, iš kurio finansuojama. ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas – privalomas ES investicijų informavimo apie projektą elementas, tad jis turi būti naudojamas visose informavimo apie projektą priemonėse, įgyvendinamose iš projekto lėšų. Kartu su ES fondų ženklu, ten kur įmanoma, turi būti pateikiama ir nuoroda į ES ir ES struktūrinį fondą, kurio lėšomis finansuojamas projektas.
 
Projekto pavadinimo nurodymo pavyzdžius, informacinių priemonių pavyzdžius ir kita papildomą informaciją galite rasti čia.
Visas ES fondų ženklo versijas galima parsisiųsti šiuo adresu.
ES fondų investicijų ženklo naudojimo vadovas, čia.

2007–2013 m. ES fondų investicijos Lietuvoje


 

*Infrastruktūros kūrimo vietoje, kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą ir bendra tokio projekto vertė viršija 500 000 EUR (1 726 400 Lt), privalo būti įrengtas informacinis stendas.
*Jeigu projektas, kurio bendra investicinė vertė viršija 50 000 EUR (172 640 Lt), paramos gavėjas įrengia aiškinamąjį stendą. Toks stendas taip pat privalo būti įrengtas pagal LEADER kryptį finansuojamų vietos veiklos grupių projektų įgyvendinimo vietose.
Matmenys
Rekomenduojamas informacinio stendo dydis: 3500×3400 mm. Rekomenduojamas aiškinamojo stendo dydis: 800×580 mm.
Daugiau informacijos ir viešinimo priemonių pavyzdžius rasite čia.

2014–2021 (EEE) ir Norvegijos parama


*Projekto vykdytojas ir partneriai, įgyvendindami projektą, privalo vykdyti projekto viešinimo plane, numatytus viešinimo ir informavimo apie projektą veiksmus, proporcingus projekto apimčiai:

1. Suorganizuoti bent tris informacines veiklas apie projekto įgyvendinimo eigą, pasiekimus ir rezultatus, įskaitant projekto pradžios ir (arba) pabaigos informacinę veiklą. Jei projekto vertė yra mažesnė nei 500 000 eurų, pakanka suorganizuoti dvi informacines veiklas. Organizuojant projekto informacines veiklas, turi būti pateikta aiški ir matoma informacija apie valstybių donorių projektui suteiktas mechanizmų lėšas;

2. Pristatyti ir nuolat atnaujinti informaciją apie projektą, jo įgyvendinimo eigą, pasiekimus ir rezultatus, bendradarbiavimą su subjektais iš valstybių donorių atskiroje projektui skirtoje interneto svetainėje arba projektui skirtuose puslapiuose esamoje projekto vykdytojo ir (ar) partnerio interneto svetainėje, o jeigu tokių svetainių nėra, – projektui skirtoje socialinių tinklų paskyroje lietuvių kalba, taip pat paskelbti susijusias nuotraukas, kontaktinę informaciją, pateikti nuorodą į programą ir EEE ir (arba) Norvegijos finansinius mechanizmus.

3. Pastatyti informacinį stendą kiekvienoje infrastruktūros ar statybos veiklos įgyvendinimo vietoje, jei tai veiklai įgyvendinti skirta bendra viešųjų lėšų (t. y. mechanizmų lėšų ir (arba) bendrojo finansavimo ir (arba) kitų viešųjų lėšų) suma viršija 50 000 eurų;

4. Pakeisti informacinį stendą atminimo lenta iki projekto pabaigos, o jei atminimo lentos išlaidos numatytos projekto biudžete, – ne vėliau kaip iki projekto išlaidų tinkamumo finansuoti termino pabaigos;

5. Projekto partneriai iš valstybių donorių turi pristatyti informaciją apie savo įsitraukimą į projektą ir projekto rezultatus atitinkamos valstybės donorės visuomenei atskiroje projektui skirtoje interneto svetainėje arba savo interneto svetainėje, arba projektui skirtoje socialinių tinklų paskyroje, jeigu atskiros projektui skirtos interneto svetainės ar projekto partnerio interneto svetainės nėra.

6. Viešinimo ir informavimo apie projektą priemonėse ir viešinimo medžiagoje turi būti naudojamas EEE ir (arba) Norvegijos finansinių mechanizmų ženklas, kurio pavyzdžiai, techninės charakteristikos ir naudojimo reikalavimai nustatyti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų viešinimo gairėse, kurios skelbiamos interneto svetainėje, žiūrėti čia.

Komunikacijos ir dizaino vadovas, žiūrėti čia.


EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai 2009–2014 m.


1. Programos operatorius kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. teikia koordinavimo institucijai informaciją apie ateinančiais metais planuojamas įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemones ir toms priemonėms įgyvendinti numatytus finansinius išteklius;

2. Siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų informavimą apie mechanizmus, pagal juos teikiamą paramą ir programas, sukuriama interneto svetainė, kurią administruoja CPVA;

3. Projekto vykdytojas vykdo informavimo apie projektą veiksmus, kurie turi būti tiesiogiai proporcingi projekto veiklos apimčiai: pastato informacinį (-ius) stendą (-us), pastato atminimo lentą laikydamasis nurodytų sąlygų;

4. Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas mechanizmų ženklo pavyzdys, patvirtintas FMV.

Daugiau informacijos skaityti čia.


LEADER programos įgyvendinimo taisyklės 2023–2027


 

Paramos gavėjas privalo viešinti projekto įgyvendinimą. Tinkamos projekto įgyvendinimo viešinimo priemonės:

*VVG interneto svetainė. Tai yra privaloma viešinimo priemonė. Joje turi būti skelbiama informacija apie įgyvendinamą projektą, su VPS rengimu susijusi informacija (renginių, darbo grupių (jeigu sudaromos formalios darbo grupės, turi būti skelbiama jų sudėtis, darbo reglamentas, posėdžių protokolai) ir kita;

*Plakatai, aiškinamieji stendai, informacinės lentos;

*Viešinimo ir (arba) aktyvinimo renginiai (vietinio lygmens konferencijos, tarptautinės konferencijos, darbo grupės, interviu ir kt.);

*Priemonės su išoriniu ženklinimu (pvz., lipdukai, raštinės reikmenys su Viešinimo taisyklių reikalaujama EŽŪFKP atributika, kt.).

Jeigu įgyvendinami projektai pagal programos LEADER priemonę, kartu turi būti naudojami ES LEADER logotipas ir Lietuvos LEADER logotipas.

Viešinimo logotipus galite pamatyti čia.

Daugiau informacijos apie paramą ir viešinimo taisykles galite rasti čia.


Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa (LAAIF)


Projekto viešinimo rekomendacijos

1. Informacinę lentą apie įrangą rekomenduojama viešinti lauke, gerai matomoje vietoje, pvz. ties įvažiavimu į įmonės teritoriją / ties įėjimu į pastatą. Informacinė lenta taip pat gali būti naudojama pažymėti pačią įrangą bei požeminius nuotekų surinkimo tinklus.

2. Informacinėje medžiagoje būtina nurodyti, kad projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis.

3. Projekto vykdytojas turi naudoti AM logotipą ir APVA logotipą.

4. Projekto aprašymas turi būti aiškus, neturėtų būti nukopijuotas formalus paraiškoje esantis tekstas. Aprašymas turi skaitytoją išsamiai supažindinti su projekte sprendžiama problema ir sprendimo būdais, nurodyti, kaip pasikeis situacija įgyvendinus projektą.

5. Informaciją apie įgyvendinamą projektą interneto svetainėje rekomenduojama paskelbti per 5 d.d. nuo projekto įgyvendinimo pradžios, tačiau ne vėliau kaip iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

Projekto viešinimo gairės, sužinoti daugiau.

Taip pat daugiau informacijos galite rasti APVA internetiniame puslapyje, žiūrėti čia.

KOKYBIŠKAS STENDAS TARNAUS ILGIAU